01/01/2019 Tarihinden itibaren aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

b) 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.

c) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

ç) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

d) Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.

f) Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.

g) Noterler.

ğ) Baro levhasına yazılı avukatlar.

h) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

ı) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

(2) Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligata ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tebligat Kanununun 7/a maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

b) Delil kaydı: Tebligatın; tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciden Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) tarafından teslim alındığına, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığına, okunduğuna ve usulen tebliğ edilmiş sayıldığına dair üretilen ve elektronik sertifika ile imzalanmış kayıtları,

c) Elektronik sertifika: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 9 uncu maddesinde nitelikleri belirtilen nitelikli elektronik sertifikayı,

ç) Elektronik tebligat: Tebligat Kanunu ve bu Yönetmeliğe uygun olarak elektronik ortamda yapılan tebligatı,

d) Elektronik tebligat adresi: PTT tarafından, gerçek kişiler için kimlik bilgileri, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgileri esas alınmak suretiyle tek ve benzersiz şekilde oluşturulan ve UETS’ye kaydedilen tebligat adresini,

e) Elektronik tebligat mesajı: Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci tarafından güvenli elektronik imza veya elektronik sertifikayla imzalanmış, tebliğ edilecek içerik, ekli dokümanlar ve tebliğ için gerekli muhatap bilgilerinden oluşan elektronik iletiyi,

f) Güvenli elektronik imza: 5070 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde nitelikleri belirtilen güvenli elektronik imzayı,

g) İşlem kaydı: PTT tarafından elektronik tebligat hizmetinin verilmesi esnasında meydana gelen ve mevzuat gereği kaydının tutulması zorunlu olan tüm bilişim sistemi işlem kayıtlarını,

ğ) Muhatap: Elektronik tebligat alıcısı gerçek veya tüzel kişiyi,

h) PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,

ı) Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci: Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili merci, idare, kurum, kuruluş ve kişileri,

i) UETS: Tebligat Kanunu ve bu Yönetmelik uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan sistemi,

j) Zaman damgası: 5070 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde tanımlanan zaman damgasını,

ifade eder.

İlkeler

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki ilkeler göz önüne alınır:

a) Teslim, bilgilendirme ve belgelendirmenin sağlanması.

b) Bilgi güvenliğinin sağlanması.

c) Kişisel verilerin korunması.

ç) Entegrasyon ve işbirliğinin sağlanması.

d) Hizmet kalitesinin sağlanması.

e) Ulusal ve uluslararası standartların sağlanması.

İKİNCİ BÖLÜM

Tebligatın Elektronik Yolla Yapılması Zorunlu Olanlar, Başvuru,

Adresin Oluşturulması ve Teslimi

Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar

MADDE 5 – (1) Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

b) 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.

c) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

ç) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

d) Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.

f) Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.

g) Noterler.

ğ) Baro levhasına yazılı avukatlar.

h) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

ı) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

(2) Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olanlar için yapılacak başvuru

MADDE 6 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında kalanlar için başvuru, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye yapılır.

(2) Başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:

a) Kamu kurum ve kuruşları ile birlikler için Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sisteminde (DETSİS) yer alan benzersiz numara ve sistem bilgileri, DETSİS’e kayıtlı olmayanlar için tabi oldukları sistem bilgileri.

b) Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) kayıtlı tüzel kişiler için MERSİS numarası ve sistem bilgileri, MERSİS’e kayıtlı olmayan tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri.

c) Türk vatandaşı gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri; yabancı gerçek kişiler için yabancı kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri.

(3) PTT, ikinci fıkrada belirtilenler dışında da bilgi ve belge talep edebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle PTT tarafından belirlenir.

Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olmayanlar için yapılacak başvuru

MADDE 7 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında kalan gerçek veya tüzel kişiler, elektronik tebligat adresi almak için PTT’ye başvurabilir.

(2) PTT başvuru sahibinin kimliğini aşağıdaki bilgi ve belgelere göre tespit eder:

a) Türk vatandaşları için kimlik numarası bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport, kanunen kimlik yerine geçen geçerli resmî belge veya güvenli elektronik imza.

b) Yabancılar için yabancı kimlik numarası, Mavi Kart numarası, pasaport veya güvenli elektronik imza.

c) Tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri.

Elektronik tebligat adresinin oluşturulması ve teslimi

MADDE 8 – (1) PTT, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde elektronik tebligat adresini, gerçek kişiler için kimlik bilgilerini, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgilerini esas almak suretiyle tek ve benzersiz olacak şekilde oluşturur ve UETS’ye kaydeder.

(2) PTT, 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında kalanlar için oluşturduğu elektronik tebligat adresini, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe gönderir. Teslim işleminin gerçekleştiği bilgisi kendisine iletildikten sonra bu adresi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına derhâl sunar.

(3) PTT, 5 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında kalanlar için oluşturduğu elektronik tebligat adresini ilgilisine teslim eder ve bu adresi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına derhâl sunar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Elektronik Tebligatın Yapılması

Elektronik tebligatın hazırlanması ve muhataba ulaştırılması

MADDE 9 – (1) Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak, UETS’ye teslim eder.

(2) UETS, elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırır.

(3) Gizliliğin sağlanması amacıyla tebliğ edilecek içerik ve ekli dokümanlar, UETS tarafından şifrelenir ve bunlar ancak muhatap tarafından görülür.

(4) Gerek UETS içi ve gerekse sistemler arası entegrasyon yoluyla yapılan tebligata ait delil kayıtları, elektronik tebligat mesajının tamamının ulaştığı anda üretilir.

(5) Elektronik yolla tebligat, idareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birime yapılır. Temsile yetkili olan kişilerin ayrı bir elektronik tebligat adresinin bulunması bu kuralın uygulanmasına engel olmaz.

(6) Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Muhatabın bilgilendirilmesi

MADDE 10 – (1) Elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı ulaştığı konusunda bilgilendirilmek isteyen muhatap, elektronik posta adresini veya kısa mesaj alma özelliği olan bir telefon numarasını PTT’ye bildirir.

(2) Elektronik tebligat, muhatabın adresine ulaştığı anda PTT tarafından muhataba bilgilendirme mesajı iletilir. Bu mesaj kısa mesaj alma özelliği olan telefona ücreti mukabilinde, elektronik posta adresine ise ücretsiz olarak iletilir.

(3) Bu madde kapsamındaki bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış veya geç yapılmış olması, tebligatın geçerliliğini etkilemez.

(4) Muhatabın bu madde kapsamında bilgilendirilmesine ilişkin işlem kayıtları UETS tarafından tutulur.

Muhatabın elektronik tebligat adresine erişimi

MADDE 11 – (1) Muhatap elektronik tebligat adresine, güvenli elektronik imzasını kullanarak veya e-Devlet kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yaparak ya da PTT tarafından verilen şifre ile birlikte telefonuna kısa mesajla gelen tek kullanımlık doğrulama kodunu kullanarak erişir.

Elektronik tebligatın muhatabın adresine ulaşmasına dair delil kaydının bildirimi

MADDE 12 – (1) UETS, elektronik tebligatın muhatabın adresine ulaşıp ulaşmadığına dair delil kayıtlarını tutar ve bu kayıtları, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercie derhâl ve en geç yirmi dört saat içinde bildirir. Süresinde bildirim yapılmadığı için yeniden elektronik tebligat çıkarılması durumunda bu tebligatın masrafı PTT tarafından karşılanır.

Ana ve alt işlem yetkilisi

MADDE 13 – (1) 5 inci madde kapsamında kalan tüzel kişiler, elektronik tebligat adresiyle ilgili işlemleri yapmak üzere en az bir, en fazla on ana işlem yetkilisi belirleyerek PTT’ye bildirir.

(2) Ana işlem yetkilisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Alt işlem yetkililerini belirlemek, bunları UETS’ye eklemek veya çıkarmak.

b) UETS’de alt işlem yetkililerine rol tanımlamak.

c) Gerektiğinde alt işlem yetkililerinin yapacağı tüm işlemler ile diğer teknik işlemleri yürütmek.

(3) Alt işlem yetkilisi, ana işlem yetkilisince kendisine verilen yetki kapsamında verilere ulaşabilir.

İspat gücü

MADDE 14 – (1) Delil kayıtları, aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılır.

İşlem ve delil kayıtlarının muhafazası

MADDE 15 – (1) İşlem ve delil kayıtları erişilebilir şekilde, güvenliği, gizliliği ve bütünlüğü sağlanarak aşağıda belirtilen süreler kadar arşivde muhafaza edilir:

a) UETS kapsamında görev yapan sistem yöneticileri ve operatörler, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler ile muhataplar tarafından gerçekleştirilen işlem kayıtları on yıl.

b) UETS iş süreçlerinin sürekliliğini veya bilgi güvenliğini tehdit eden ya da öngörülemeyen durumlara ait işlem kayıtları on yıl.

c) Muhatabın UETS’ye erişim kayıtları on yıl.

ç) Delil kayıtları otuz yıl.

(2) İşlem ve delil kayıtlarının silinmesi en az bir defa denetimden geçmiş olması şartına bağlıdır.

(3) PTT, talep halinde elektronik tebligata ilişkin işlem ve delil kayıtlarını yetkili mercilere elektronik ortamda sunmakla yükümlüdür.

Tebligatın elektronik yolla yapılamaması

MADDE 16 – (1) Elektronik yolla tebligatın, zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde Tebligat Kanununda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Elektronik Tebligat Adresinin Kullanıma Kapatılması

Elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatılması

MADDE 17 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamındakiler için tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu ortadan kalktığı takdirde, ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından bir ay içinde PTT’ye gerekli bildirim yapılır. Elektronik tebligat adresi, bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde PTT tarafından kullanıma kapatılır.

(2) 5 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamındakiler için oluşturulan elektronik tebligat adresi, ilgilinin talebi üzerine talep tarihinden itibaren bir ay içinde PTT tarafından kullanıma kapatılır.

(3) Kısıtlılık, ceza infaz kurumuna girme veya askerlik hizmeti gibi hukuki ve fiili sebeplerle elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkânı ortadan kalkmış muhatabın elektronik tebligat adresi, ilgilisinin bildirimi üzerine PTT tarafından bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde kullanıma kapatılır.

(4) Kapatma işlemi ilgili kurum, kuruluş veya birlikler ile PTT’nin sistemi arasında sağlanacak entegrasyonçerçevesinde otomatik olarak da yapılabilir.

Kullanıma kapatma işlemleri

MADDE 18 – (1) Elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatıldığı an zaman damgasıyla kayıt altına alınır. Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresine tebligat yapılamaz. Ancak bu adres altı ay süreyle adres sahibinin erişimine açık tutulur. Kapatma işlemi ve elektronik tebligat adresinin altı ay süreyle erişimine açık tutulacağı hususunda, varsa adres sahibinin elektronik posta adresi veya telefon numarasına bilgilendirme mesajı iletilir.

(2) PTT, adres kapatmaya ilişkin talepleri, yedi gün yirmi dört saat esasına göre kesintisiz olarak alır.

(3) PTT, kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresine ilişkin işlem ve delil kayıtlarını, 15 inci maddede öngörülen süreler boyunca güvenliğini, gizliliğini ve bütünlüğünü sağlayarak muhafaza eder.

Kapatma ve kullandırma yasağı

MADDE 19 – (1) Elektronik tebligat adresi, kapatmaya ilişkin başvurunun yapıldığı tarihten öncesine etkili olacak şekilde kullanıma kapatılamaz.

(2) Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresi, farklı bir kullanıcıya tahsis edilemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

PTT ve Adres Sahibinin Yükümlülükleri

PTT’nin yükümlülükleri

MADDE 20 – (1) PTT’nin elektronik tebligat işlemlerinin yürütülmesindeki yükümlülükleri şunlardır:

a) UETS’yi kurmak, işletmek, sistemin güvenliğini ve sistemde kayıtlı verilerin muhafazasını sağlayacak her türlü tedbiri almak.

b) Elektronik tebligata ilişkin Tebligat Kanunu hükümlerine ve bu Yönetmeliğe uygun olarak tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci tarafından iletilen elektronik tebligatı, UETS vasıtasıyla muhataba ulaştırmak.

c) Elektronik tebligat mesajını, bu Yönetmelikte belirlenen çerçevede erişime hazır halde bulundurmak.

ç) Elektronik tebligatın, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciden UETS tarafından teslim alındığına, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığına, okunduğuna ve usulen tebliğ edilmiş sayıldığına dair delil kayıtlarını ayrı ayrı oluşturup her bir kaydı oluşturulduğu andan itibaren derhâl ve en geç yirmi dört saat içinde, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercie iletmek.

d) Muhataba, bu Yönetmelikte belirlenen çerçevede bilgilendirme mesajı iletmek.

e) Elektronik tebligat adresine sistemler arası elektronik entegrasyon yoluyla veya mobil ortam üzerinden güvenli bir şekilde erişilebilmesini sağlamak.

f) Elektronik tebligata ilişkin ana ve yedek sistemleri, Türkiye Cumhuriyeti mülki sınırları içerisinde bulundurmak.

g) Elektronik tebligat sistemindeki imzalama süreçlerinde elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları tarafından PTT için oluşturulan elektronik sertifikayı kullanmak.

ğ) Delil kayıtlarının gerçek zamanlı olarak doğrulanması hizmetini sunmak.

h) Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci tarafından elektronik tebligat ücretinin eksiksiz olarak ilgili hesaba yatırıldığını aynı gün UETS’ye işlemek.

ı) İşlem ve delil kayıtlarının güvenliğini, gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak ve bunları belirlenen süreler kadar muhafaza etmek.

i) Kanunlarda yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla elektronik tebligat mesajının muhatap haricindeki kişilerce görülmemesi için gerekli tedbirleri almak.

j) Elektronik tebligat sistemi hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, elektronik tebligat hizmetini etkileşimli ve kullanıcı dostu bir ortamda kullanıcıya sunmak.

(2) PTT, UETS’ye teslim edilen elektronik tebligat mesajını, muhatabın rızası olsa dahi, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciin amacı dışında herhangi bir maksatla kullanamaz ve üçüncü kişilerle paylaşamaz.

(3) PTT, elektronik tebligata ilişkin verilerin güvenli bir şekilde muhafazasından münhasıran sorumlu olup, mevzuat gereğince muhafazasına ihtiyaç kalmayan verileri imha eder.

(4) PTT, elektronik tebligatı muhatabın erişimine hazır tutar. PTT tarafından muhatap için tanımlanan muhafaza kapasitesinin dolması halinde veriler, usulen tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten başlamak üzere en az altı ay boyunca muhatabın erişimine açık tutulmak kaydıyla eski tarihliden başlanarak silinebilir.

(5) PTT, engelli kişilerin elektronik tebligat işlemlerinden yararlanabilmeleri için mümkün olan çalışmaları yapar.

Adres sahibinin yükümlülükleri

MADDE 21 – (1) Adres sahibinin yükümlülükleri şunlardır:

a) Elektronik tebligat adres başvurusu için gerekli olan bilgi ve belgeleri doğru ve eksiksiz olarak ilgili birime teslim etmek.

b) Elektronik tebligat adresi başvurusu sırasında teslim etmiş olduğu bilgi ve belgelerde olan değişiklikleri PTT’ye derhâl bildirmek.

c) Kimlik doğrulama amacıyla kendisine verilen bilgileri korumak, üçüncü kişilerle paylaşmamak ve başkasına kullandırmamak.

Bilgi, belge gönderme usulü ve zorunluluğu

MADDE 22 – (1) PTT, elektronik tebligat sisteminin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli bilgi ve belgeleri, ilgili kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerden ister. İlgililer, talep edilen bilgi ve belgeleri en geç bir ay içinde PTT’ye göndermek zorundadır.

ALTINCI BÖLÜM

Sistemin Güvenliği, Adres Rehberi ve Teknik Kriterler

Sistemin güvenliği

MADDE 23 – (1) PTT, UETS’nin güvenliğini ve bu sistemde kayıtlı verilerin muhafazasını sağlayacak her türlü tedbiri alır. Bunun için güvenli sistem ve cihazlar kullanır; bu sistem ve cihazlar ile bunların bulunduğu bina veya alanın korunmasını sağlar.

(2) PTT, bilgi güvenliği, veri tabanı yönetimi, bilgisayar ağları ve veri koruması gibi teknik alanlarda yeteri kadar uzman personel istihdam eder veya ettirir. Bu personel, konusunda yeterli meslekî deneyime sahip ya da ilgili alanlarda eğitim almış olmak zorundadır.

(3) PTT, UETS organizasyon şemasında, istihdam ettiği veya ettirdiği tüm personelin görev tanımını ve dağılımını gösterir.

Adres rehberi

MADDE 24 – (1) PTT, elektronik tebligat adreslerine ilişkin bilgileri içerir güncel bir adres rehberi oluşturur ve bu rehberi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunar.

(2) Elektronik tebligat adres rehberine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle PTT tarafından belirlenir.

Teknik kriterler

MADDE 25 – (1) Elektronik tebligat sisteminin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde yürütülmesi için PTT’nin kullanacağı sistemler ve cihazlar hakkındaki teknik kriterlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

PTT’nin diğer hizmetleri

MADDE 26 – (1) PTT, UETS’nin yürütülmesi için zorunlu olan hizmetler yanında bu alanla ilgili güvenilir taraf hizmetleri de sunabilir.

Denetim

MADDE 27 – (1) Bakanlık, PTT’nin elektronik tebligat hizmetini mevzuata uygun olarak verip vermediğini resen veya şikâyet üzerine her zaman denetleyebilir.

Faaliyet raporu

MADDE 28 – (1) PTT, her yıl Ocak ayının sonuna kadar bir önceki yıla ilişkin faaliyet raporunu Bakanlığa verir. Rapor aşağıdaki unsurları içerir:

a) Oluşturulan elektronik tebligat adreslerinin türü ve sayısı.

b) Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adreslerinin sayısı ve kullanıma kapatma nedenleri.

c) Bakanlık tarafından istenecek diğer hususlar.

(2) Faaliyet raporunda yer alması istenen diğer hususlar her yıl en geç Aralık ayı içinde Bakanlık tarafından PTT’ye yazılı olarak bildirilir.

Ücretlendirme

MADDE 29 – (1) PTT, elektronik tebligat hizmeti karşılığında alacağı bedele ilişkin ücret tarifesini Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde belirleyerek resmî internet sayfasında yayımlar.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde niteliğine uygun düştüğü ölçüde 25/1/2012tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 31 – (1) 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin 9 ve 14 üncü maddelerinde düzenlenen saklama yükümlülüğü, bu maddelerde belirtilen süreler doluncaya kadar devam eder.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

KaynakResmi Gazete 06 Aralık 2018  Sayı : 30617

Zorunlu Elektronik Tebligat Kimlere Yapılır?’ için 35 yanıt

 1. Приветствую Вас товарищи!

  Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт для заказа бетонных колец колодцев. Основной деятельностью нашей компании является обеспечение клиента качественной продукцией колец ЖБИ. кольца для канализации ,бетонные кольца , канализация в частном доме ,купить кольца для канализации ,копка колодцев ,бетонный септик и купить бетонную канализацию .
  «AR COMPANY» производит и продаёт кольца ЖБИ для колодца и канализации оптом и в розницу. Вы можете ознакомиться, изучить все виды продукции и цены. Сможете купить бетонные кольца с доставкой не только Минску, но и Минской области по низкой цене. Уникальные предложения. Сезонные скидки и акции. Звоните и задавайте вопросы, которые вас интересуют. Мы с радостью ответим на них.
  От всей души Вам всех благ!
  утеплить бетонные кольца
  кольца бетонные 1 5 м
  копка колодцев
  ремонт септика из бетонных колец
  монтаж бетонных колец
  монтаж бетонных колец цена
  кольцо бетонное 1 5
  септик из бетонных труб
  колодец 20 колец
  кольцо колодца кс 20 9
  бетонный септик грунтовые воды
  жби кольца для колодцев септиков
  копка канализационных колодцев
  кольцо бетонное 1 5 размеры
  диаметр жби колец
  кольца для колодца жби размеры и цены
  завод жби колец
  жб кольца
  кольца стеновые для колодцев
  септик под ключ стоимость
  кольцо бетонное для колодца 1 метр
  кольцо жби 1м цена
  железно бетонные кольца
  бетонные кольца для канализации 1 5 м цена
  завод жби 15
  септик из бетонных колец под ключ стоимость
  купить бетонные кольца для септика
  кольца канализационные бетонные цена
  устройство канализации из бетонных колец
  кольцо стеновое колодца кс 15 9
  купить опалубку для колец бетонных
  вентиляция скважины из бетонных колец
  фото бетонных септиков
  кольцо бетонное 1м
  железобетонное кольцо для колодца цена
  кольцо смотрового колодца
  кольцо жби 2 метра
  выгребная яма из бетонных колец под ключ
  канализация септик из бетонных колец
  септик под ключ
  кольца для колодца канализации цена
  копка колодца экскаватором
  стоимость колодца из железобетонных колец
  кессон для скважины из бетонных колец цена
  септик для частного дома под ключ
  кольца бетонные для канализации 1 5 м
  кольцо для колодца размеры
  завод жби продукция
  жб кольца с дном
  жб кольца для канализации цена

  Beğen

  1. Привет товарищ! Спасибо за ваше сообщение. Я надеюсь, что мой блог поможет вам донести ваши продукты до новых клиентов.

   Beğen

 2. Здравствуйте господа!

  Есть такой замечательный сайт для заказа бурения скважин на воду.Основной деятельностью нашей компании является обеспечение клиента качественной питьевой водой в достаточном количестве. бурение скважин,ремонт скважин, скважина на воду,бурение скважин на воду,стоимость бурения скважины,бурение скважин цена и бурение скважин минск.Поможем пробурить скважину, которая будет отвечать именно Вашим пожеланиям.Бурение скважин на воду в Минской области производится на глубину около 30-40 метров.Несмотря на это, непосредственный водозабор начинается уже с глубины 20-25 метров, удается получить 1-3 метров кубических в час. Компания «ПРОФИБУР» использует современный роторный способ бурения, его можно использовать на самых разных грунтах. Ждем Вас у нас в офисе.
  Увидимся!
  скважина на воду проект
  сколько стоит бурение скважины
  правильная скважина на воду
  текущий и капитальный ремонт скважин
  артезианская скважина ключ
  эксплуатация скважин на воду
  бурение скважин шарошечными долотами
  схема обустройства скважины
  канализация в частном доме в фундаменте
  буровой раствор для бурения скважин
  бурение скважин реклама
  производство воды из скважины
  выход канализации из частного дома глубина
  как правильно пробурить скважину для воды
  бурение частных скважин
  скважина воду стоимость цена
  сколько стоит скважина для воды под ключ
  договор на бурение скважины
  канализация в частном доме цена кольца
  туалет в частном доме с канализацией
  установка артезианской скважины
  монтаж скважин на воду
  разрешенная глубина скважины на воду
  установка для бурения скважин
  бурение скважин на воду в рассрочку
  бурение скважин под ключ
  бур вода скважина
  роторное бурение скважин технология видео
  динамический уровень воды в скважине
  скважина при высоком уровне грунтовых вод
  бурение скважин телефоны
  укладка труб канализации в частном доме
  абиссинская скважина стоимость
  трубы для канализации в частном доме
  скважина оплата за воду
  схема ввода воды в дом
  пробить канализацию в частном доме
  скважина на воду какие документы
  бурение скважин зимой
  обвязка скважины на воду
  обустройство скважины с адаптером
  канализация в частном доме из бетонных колец
  организации бурение скважин на воду
  трубы абиссинской скважины
  очистной канализации частном доме
  налог на воду из скважины
  угол канализации в частном доме
  ввод воды из скважины
  скважина на песок
  карта артезианских скважин
  ремонт абиссинской скважины
  система подачи воды из скважины
  типы бурения скважин
  бурение скважин в минском районе
  пробурить скважину на воду
  ливневая канализация в частном доме
  водопровод и канализация в частном доме
  найти бурение скважин
  бурение скважин на воду цена минская область
  скважина для воды на участке
  бурение скважин на воду в доме
  технология бурения глубоких скважин
  абиссинская скважина цена под ключ
  гидробурение скважин на воду
  бурение скважин в беларуси
  артезианская скважина цена
  вода и канализация в частном доме
  пробить скважину для воды
  установка скважин воду
  скважина на воду стоимость
  разрез скважины на воду
  скважина на воду на даче
  обустройство скважины фото
  обслуживание скважин на воду
  бурение скважин на воду в минской области
  бурение скважин на воду
  бурение скважин
  стоимость бурения скважины под ключ
  бурение скважин дзержинск
  нужна скважина на воду
  пробить скважину для воды цены в бресте
  скважина на воду цена минск
  услуги откачки канализации в частном доме
  водоподъемные трубы для артезианских скважин
  особенности бурения скважины
  бурение скважин на воду фото
  в скважине закончилась вода
  водопроводная скважина артезианская
  эксплуатационная скважина на воду
  ликвидация артезианской скважины
  качественное бурение скважин
  напорная канализация в частном доме
  бурение вода обустроить скважину
  бурение скважин материалы
  бурение скважин белоруссия
  картинки бурение скважин
  очистные сооружения канализации для частного дома
  скважина на песок глубина
  скважина на воду на какую глубину
  скважина на воду молодечно

  Beğen

  1. Здравствуйте! Спасибо за ваше сообщение. Я надеюсь, что мой блог поможет вам донести свои продукты и услуги до новых клиентов.

   Beğen

 3. Добрый день друзья!

  Есть такой интересный сайт для заказа бурения скважин на воду.Основной деятельностью нашей компании является обеспечение клиента качественной питьевой водой в достаточном количестве. бурение скважин,ремонт скважин, скважина на воду,бурение скважин на воду,стоимость бурения скважины,бурение скважин цена и бурение скважин минск.Поможем пробурить скважину, которая будет отвечать именно Вашим пожеланиям.Бурение скважин на воду в Минской области производится на глубину около 30-40 метров.Несмотря на это, непосредственный водозабор начинается уже с глубины 20-25 метров, удается получить 1-3 метров кубических в час. Компания «ПРОФИБУР» использует современный роторный способ бурения, его можно использовать на самых разных грунтах. Ждем Вас у нас в офисе.
  Увидимся!
  пробить скважину для воды цены в бресте
  разрез скважины на воду
  виды бурения скважин
  канализация в частном доме без откачки
  бурение скважин малогабаритной
  канализация в частном доме на улице
  дренаж бурением скважин
  принцип бурения скважины
  абиссинская скважина
  оформление скважины на воду
  насос для артезианской скважины
  бентонит при бурении скважин
  скважина на воду цена минская
  обслуживание скважин на воду
  скважина на воды без кессона
  бурение скважины водоносные слои
  бурение скважин изыскания
  инструмент для бурения скважин
  вода в скважине замерзает
  обезжелезивание воды из скважины
  ремонт скважин в области
  монтаж канализации в частном доме
  первая артезианская скважина
  паспорт скважины на воду
  купить очистку воды скважины
  бурение скважин 30 метров
  установка глубинного насоса в скважину
  бурение скважин частными лицами
  консервация артезианской скважины
  системы очистки воды из скважины
  откачка воды скважин
  ввод холодной воды в частный дом
  бурение скважин на дачном участке
  бурение скважин купить
  бурение скважин в беларуси
  лицензия на бурение скважины на воду
  бурение скважин трубы
  глубина канализации в частном доме
  скважина на воду цена
  очистка воды скважины частном доме
  подключение абиссинской скважины
  качество воды из скважины
  договор на скважину на воду
  артезианская скважина участке
  обустройство артезианской скважины
  выход канализации из частного дома глубина
  проводка канализации в частном доме
  методы бурения скважин на воду
  артезианская скважина глубина
  работа капитальный ремонт скважин
  компания бурение скважин на воду
  бурение скважин канализация
  сделать бур для бурения скважин
  схема ввода воды в дом
  бурение скважин под ключ
  скважина на воду дачного
  обустройство скважины цена
  артезианская скважина в частном доме
  простая канализация в частном доме
  бурение скважин в минской области
  бурение скважин на воду цена
  сделать канализацию частном доме ключ
  услуги обустройства скважины
  скважина на воду молодечно
  абиссинская скважина цена
  бурение скважин на воду малогабаритной установкой
  установка насосов в скважину
  как найти воду на участке для скважины
  бурение скважин метр
  обустройство скважины варианты
  насос для откачки канализации для частных домов
  работа ремонт скважин
  бурение скважин на воду технология процесса
  зимнее бурение скважин
  артезианские скважины область
  проекты на бурение скважин
  личная скважина на воду
  обустройство скважины
  зимняя скважина на воду
  бурение скважин на воду фирма
  воду в дом из скважины цена
  бурение скважин воду начать
  обустройство скважины воду фото
  глубинные насосы для скважины на воду
  цена установки канализации в частном доме
  скважина питьевой воды
  канализация под полом в частном доме
  пробурить скважину на воду цена
  бурение скважин на воду стоимость в молодечно
  сколько стоит канализация в частном доме
  разрешение на бурение скважины
  бурение артезианской скважины на участке
  обустройство трубы скважины
  артезианская скважина цена под ключ
  скважина под воду дома
  бурение скважин недорого
  артезианская скважина трубы
  схема обустройства скважины
  установка колец канализации в частном доме
  вода скважины колодцы

  Beğen

  1. Здравствуйте! Спасибо за ваше сообщение. Я надеюсь, что мой блог поможет вам донести свои продукты и услуги до новых клиентов.

   Beğen

 4. Доброго времени суток .
  Ваш форум мне показался очень привлекательным и перспективным. Хочу приобрести рекламное место для баннера в шапке, за $1500 в месяц. Оплачивать буду через WebMoney, 50% сразу, а 50% через 2 недели. И еще, адрес моего сайта https://zhbi.by/ – он не будет противоречить тематике?

  Спасибо! Напишите о Вашем решении мне в ПМ или на почту [email protected]

  Beğen

 5. Здравствуйте .
  Ваш форум мне показался очень привлекательным и перспективным. Хочу приобрести рекламное место для баннера в шапке, бюджет $500/месяц. Оплачивать буду через WebMoney, 50% сразу, а 50% через 2 недели. И еще, адрес моего сайта site https://fastreklama.ru/ – он не будет противоречить тематике?

  Спасибо! Напишите о Вашем решении мне в ПМ или на почту [email protected]

  Beğen

  1. Доброе утро! Спасибо. Я принял ваше предложение. Тема вашего сайта не будет противоречить теме моего сайта.

   Beğen

 6. Здравствуйте .
  Ваш форум мне показался очень привлекательным и перспективным. Хочу приобрести рекламное место для баннера в шапке, бюджет $500/месяц. Оплачивать буду через WebMoney, 50% сразу, а 50% через 2 недели. И еще, адрес моего сайта site https://fastreklama.ru/ – он не будет противоречить тематике?

  Спасибо! Напишите о Вашем решении мне в ПМ или на почту [email protected]

  Beğen

  1. Доброе утро! Спасибо. Я принял ваше предложение. Тема вашего сайта не будет противоречить теме моего сайта.

   Beğen

 7. Приветствую Вас друзья!

  Предлагаем Вашему вниманию интересный сайт для аренды контейнер склада в Москве. Основной деятельностью нашей компании является обеспечение клиента складскими помещениями. аренда контейнера москва,индивидуальное хранение москва, аренда контейнера для хранения,частные грузоперевозки москва,склад контейнер москва,аренда склада теплый стан и аренда склад ангар.
  Аренда контейнера под склад в Москве в среднем в 2 раза дешевле аренды обычного складского помещения такой же площади. В итоге получается что снять контейнер под склад – это очень выгодно. Это, пожалуй, самое экономичное и выгодное решение в Москве для хранения личных вещей или товаров на продажу. У нас минимальные цены в Москве: цена аренды контейнера площадью 3,5 м2 всего от 4000 рублей в месяц. Это уже с круглосуточной охраной и круглосуточным доступом (24/7). Необходимые удобства. Каждый склад-контейнер компании skladcontainer имеет освещение и розетку внутри. Кроме того, каждый бокс имеет удобный доступ для погрузки\разгрузки любого вида транспорта.

  индивидуальное хранение
  аренда морского контейнера склада
  грузоперевозки по москве с грузчиками цена
  аренда блок контейнера москва
  аренда бытовки контейнера
  грузоперевозки по москве и области
  аренда бытовки офиса
  склад в аренду
  холодильные площади в москве
  грузоперевозки фургон москва
  грузоперевозки 5т москва
  аренда бытовок с мебелью
  аренда бытовок с душем и туалетом
  грузоперевозки москва и московская с грузчиками
  боксы индивидуального хранения
  складской контейнер
  хранение вещей
  склад временного хранения троицк
  грузоперевозки гидроборт москва
  заказать грузоперевозку по москве и области недорого
  грузоперевозки москва недорого газель без грузчиков
  аренда контейнера для хранения
  аренда бытовки недорого с доставкой
  область авто грузоперевозки москва
  склад хранения мебели юг москвы
  сезонное хранение
  аренда строительных бытовок цена
  грузоперевозки по москве и области бортовые
  бизнес модель склада
  аренда бытовок стоимость
  частные грузоперевозки москва
  аренда склада для хранения мебели в москве
  аренда морского контейнера 20 футов
  аренда бытовок новых
  аренда бытовок в москве с доставкой цена
  грузоперевозки москва 20 тонн
  аренда блок контейнера
  аренда строительных бытовок в москве
  аренда морского контейнера
  аренда контейнера хранения вещей цена
  грузоперевозки москва и московская недорого
  пассажирские грузоперевозки москва
  взять бытовку в аренду
  аренда контейнера для хранения вещей
  аренда склада для хранения мебели
  грузоперевозки по москве и области цены
  область грузоперевозки москва стоимость
  аренда бытовка прорабская
  индивидуальное складское хранение
  аренда бытовок для строителей в москве

  Beğen

  1. Пожалуйста, не рекламируйте услуги проституток на моем сайте. Это противоречит тематике моего сайта.

   Beğen

Bir ileti bırakabilirsiniz - Leave a Reply - Оставить комментарий - اترك التعليق - השאירו תגובה

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.